Kringbeleid

 
Het basistakenpakket van de LHV-huisartsenkringen is in februari 2018 herijkt en vastgesteld (zie bijlage). Alle vijf onderdelen van het takenpakket dienen belegd te worden, maar de kringen hebben de vrijheid om de uitvoering daarvan naar eigen inzicht en keuze in te richten. Huisartsenkring Haaglanden richt zich met name op de belangenbehartiging van haar individuele leden. Concreet betekent dit (de bestuurlijke vraag): hoe belangrijk is iedere taak en functie voor de LHV-huisartsenkring Haaglanden en wat voor consequenties moet dit hebben voor de wijze van uitvoering: licht, middelzwaar of zwaar en wordt dit zelf of, al dan niet deels, uitgevoerd door andere organisaties?

1. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

o Alle huisartsen herkenbaar en zichtbaar vertegenwoordigen.
o Belangenbehartiger en woordvoerder voor huisartsen en huisartsenzorg op collectief niveau.
o Aanspreekpunt voor stakeholders.

De vertegenwoordiging en belangenbehartiging voeden de beleidsvorming, visie en strategie (zie onder basistaak 2). Het is een zeer belangrijke taak en functie om als kring (pro)actief input te geven voor het landelijk beleid. De ‘liaison functie’ van het LHV-regiokantoor Rotterdam kan benut worden gezien de ontwikkeling van de HKH ‘nieuwe stijl’. Onderzocht wordt welke rol het regiobureau bij deze basistaak voor HKH kan vervullen. Daarnaast is het een optie om de banden tussen Haaglanden en Leiden aan te halen.

Conclusie: voor de HKH zijn vertegenwoordiging en belangenbehartiging van en namenshuisartsen en het actief landelijk LHV-beleid voeden, een duidelijke taak en functie en absoluteprioriteit.

2. Beleidsvorming: visie en strategie

o Ophalen, formuleren en uitdragen van beleid in uitwisseling tussen regio en landelijk.
o Landelijke afspraken vertalen naar regio en vice versa.
o Visie en strategie regio opstellen.

In het kader van HKH ‘nieuwe stijl’ is het een mooi startpunt om vanuit de Kring Haaglanden met een duidelijke regionale inbreng het landelijke LHV-beleid te voeden. Dat is het middel dat het ‘lean and mean’-bestuur oppakt en waar je samen met leden ook snel kunt reageren op actuele ontwikkelingen. Er zijn diverse onderwerpen, zoals de SEMD, die je als HKH-bestuur ‘nieuwe stijl’ kunt oppakken. Dat hoeft niet beperkt te zijn tot middel. Het is ook mogelijk om als kring en met de eigen afgevaardigden naar de LHV-Ledenraad (samen met andere vertegenwoordigers van de kringen) te vragen om onderzoek te doen naar de impact die actuele zaken hebben op de huisartsenzorg, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen van ontwikkelingen bij de huisartsenposten.

Conclusie: voor HKH is beleidsvorming een fundamentele taak met een ‘middelzware’ uitvoering.

Ad 3. Samenwerking binnen de huisartsenzorg en met andere regionale stakeholders

o Waar relevant op specifieke onderwerpen samenwerken met andere regio's en landelijke organisaties.
o Samenwerking met andere regionale huisartsenorganisaties.
o Samenwerking met andere regionale zorgaanbieders en stakeholders.

Deze zaken zijn onderdeel van het basistakenpakket van de HKH ‘nieuwe stijl’ maar worden in beginsel belegd bij de regionale huisartsen ondersteuningsorganisaties. De samenwerking, ook met andere regionale stakeholders zijn meestal regionale aangelegenheden en daarom voor Zoetermeerse huisartsen belegd bij de SGZ en voor de (overige) Haaglandse huisartsen bij Hadoks.

Conclusie: het is een logische keuze om (uitvoering van) deze basistaak over te laten aan de SGZ en Hadoks en, waar nuttig en nodig, met een slechts heel lichte invulling door HKH ‘nieuwe stijl’.

Ad 4. Kwaliteit en betrokkenheid

o Initiëren en borgen van regionaal kwaliteitsbeleid.
o Burgers betrekken bij invulling en uitvoering kwaliteitsbeleid.
o Aanspreekbaarheid op kwaliteit van de regionale huisartsenzorg.

Voor huisartsen is het monitoren van kwaliteit en betrokkenheid altijd een belangrijke regionale zaak. In Haaglanden is deze taak en functie belegd bij Hadoks en in Zoetermeer bij de SGZ. De rol van de HKH is – vanuit een helicopterview die de kring heeft – anders ingevuld, bijvoorbeeld in de jaarlijkse gesprekken met Zorgbelang. Ook is de ervaring dat het jaarlijkse gesprek van HKH met de Inspectie (IGJ) nuttige informatie oplevert op huisartsenpopulatieniveau, niet op individueel niveau uiteraard.

Conclusie: de uitvoering van deze basistaak merendeels belegd bij de SGZ en Hadoks en de HKH ‘nieuwe stijl’ vervult op huisartsenpopulatieniveau een aanvullende rol.

Ad 5. Initiatief nemen en opdracht geven

o Vertalen van vastgesteld beleid en visie naar de benodigde acties in de regio.
o Aanjagen van zorgvernieuwing in de regio.
o Benoemen van randvoorwaarden voor de opdracht in de regio.

De HKH geeft een meer bottom-up invulling van deze basistaak dan hierboven gesuggereerd wordt. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de getrapte structuur naar boven richting LHV. De initiatieven worden vooral lokaal en regionaal genomen; zo is dat in Zoetermeer en in de rest van Haaglanden georganiseerd. In de eigen regio kunnen initiatieven ontwikkeld worden en opdrachten gegeven worden. Daarbij is het belangrijk om met de huisartsenondersteuningsorganisatie te overleggen en samen te werken. In Zoetermeer is deze samenwerking al goed uitgekristalliseerd omdat vanwege de vele gezondheidscentra de huisartsenzorg sterk met de ondersteuningsorganisaties is verweven. Ook is het mogelijk om op kringniveau initiatief te nemen en opdrachten te geven. Een goed praktijkvoorbeeld is het actief ondersteunen van centrale acties zoals die van Het Roer Moet Om, iets dat nu nog niet vanuit Haaglanden of Zoetermeer omarmd wordt. Zo kan vanuit de HKH ‘nieuwe stijl’ actief ondersteuning gegeven worden aan de recente oproep om te ageren tegen de gang van zaken bij de NHG accreditatie. Ook kan vanuit de HKH naar de LHV het signaal afgegeven worden om de klachten aan te kaarten bij het NHG. Dat is een actieve vorm van inbrengen van wat er op dit punt leeft bij de huisartsen in de regio Haaglanden.

Conclusie: het nemen van initiatieven en geven van opdrachten wordt belegd bij de regio’s Zoetermeer en Haaglanden. De rol van de HKH ‘nieuwe’ stijl is om deze initiatieven, opdrachten en signalen op huisartsenpopulatieniveau zo nodig te ondersteunen. De HKH kan deze initiatieven en opdrachten delen door agendering in bestuur en Ledenraad van de HKH ‘nieuwe stijl’. En ten slotte, door ze waar wenselijk in te brengen bij de LHV (zie basistaak 1. vertegenwoordiging).